Kiedy możesz się spodziewać postępowania komorniczego?

Komornik jest to funkcjonariusz publiczny, który działa z ramienia sądu rejonowego. Posiada z tego tytułu różne uprawnienia. Ma obowiązek wykonywać orzeczenia sądowe w sprawach dotyczących roszczeń finansowych i niepieniężnych, a także zabezpieczać owe roszczenia.

Do zadań komornika należy również dostarczanie sądowych zawiadomień. Oprócz nich, doręcza także obwieszczenia, zażalenia i protesty, a wszystko to z potwierdzeniem odbioru. Komornicy sądowi sprawują również nadzór nad licytacjami o charakterze publicznym, jeśli organizator licytacji złoży o to wniosek.
Kiedy komornik ma tytuł wykonawczy, może wejść do mieszkania, a dłużnik ma obowiązek wpuszczenia go. W razie odmowy komornik ma prawo zarządzić przymusowe otwarcie i rewizję, wzywając wtedy na policję, a w razie potrzeby również ślusarza, w celu dostępu do nieruchomości dłużnika i sporządzenia spisu przedmiotów, które mógłby zająć w celu spłaty długu. Oczywiście koszt wezwania policji i jej asysty, a także usługi ślusarza zostaną doliczone do spłaty dłużnikowi. W przypadkach egzekucji komorniczej wyważenia drzwi i inne siłowe działania nie są oczywiście precedensem i zdarzają się tylko wtedy, gdy dłużnik odmawia zapłaty należności, a komornik w pierwszej kolejności próbuje wyegzekwować dług zajmując konto bankowe, część wynagrodzenia czy emerytury.

Jeśli to jest niemożliwe lub niewystarczające, dopiero wtedy przystępuje do zajęcia dóbr materialnych lub nieruchomości, w celu sprzedania na publicznej licytacji. Może to być sprzęt AGD, RTV, albo samochód, dom, działka lub mieszkanie. W ten sposób wierzyciel odzyskuje zwrot wartości długu, a komornik wynagrodzenie za wykonanie egzekucji długu oraz pozostałego postępowania, na przykład namierzenia majątku dłużnika. Komornik sądowy może wszcząć postępowanie, jeśli nie spłacisz długów takich jak podatki, mandaty, kredyty, grzywny sądowe i orzeczenia sądów okręgowych lub rodzinnych, na przykład jeśli uchylasz się od płacenia alimentów. Stanie się tak również, jeśli zignorujesz pisma informujące, że zostanie wszczęte postępowanie komornicze czy windykacyjne. Informacje w oparciu o stronę Daria Paulina Wysocka.